Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2019

12 JUN 2019 20:46
Nu finns årsmötesprotokollet för 2019 att läsa nedan, det undertecknade protokollet finns uppsatt i klubbstugan.
  • Uppdaterad: 12 JUN 2019 20:46

 

Protokoll fört vid Nynäs IKs årsmöte

 

Datum

2019-05-22

Plats

Klubbstugan

 

Närvarande, se separat lista.

 

Klubbens ordförande Göran Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. 22 av 23 närvarande är röstberättigade. Närvarolista upprättades.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet beslutade att välja Göran Eriksson till ordförande och Ingegerd Ask till sekreterare för mötet.

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Årsmötet beslutade att välja Annika Bohm till att justera protokollet tillika rösträknare.

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet beslutade att godkänna föredragningslistan.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Ordförande Göran redogjorde för verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2018.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning och lägga dessa till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Revisionsberättelsen presenterades för årsmötet av revisorerna.

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter

Förtydligande av medlemsavgifter presenterades för årsmötet avseende åldersintervall och kostnad. Efter lite diskussion justerades förslaget till följande:

  • Ungdom (0-19 år)                                    150 kr
  • Vuxen (20-64 år)                                      200 kr
  • Pensionär (65-79 år)                              150 kr
  • Hedersmedlem (80 år och uppåt)     Avgiftsfritt
  • Familj (inom samma adress)               400 kr

Årsmötet beslutade att godkänna förtydligandet till medlemsavgifter.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår

Förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhetsår presenterades för årsmötet av ordförande Göran.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Diskussion om motioner och styrelsens förslag:

a)       Upphörande av uthyrningsverksamheten vid Bygd

Årsmötet beslutade att klubben upphör med uthyrningsverksamheten vid Bygd. Klubben håller tillsvidare området snyggt så att ytorna inte växer igen men inte i nivå med standard för fotbollsplan i väntan på ett beslut från nästa årsmöte om att arrendet kan sägas upp innan den 14 mars 2020.

b)      Publicering av årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet har tidigare endast satts in i pärm i klubbstugan. Efter lite diskussion beslutade årsmötet att årsmötesprotokollet sätts i pärm i klubbstugan, skickas ut per email samt läggs på klubbens hemsida. I framtiden kommer det troligen att kunna skapas en inloggning på hemsidan för medlemssidor där protokoll framgent kan läggas ut.

§ 12 Val av

a)       föreningens ordförande för en tid av ett år;

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande: Göran Eriksson

Årsmötet beslutade att välja Göran Eriksson till ordförande.

b)      fem ledamöter till styrelsen: varav tre stycken för en tid av två år och två stycken av en tid av ett år. En stadgeenlig utökning av styrelsen med 2 ledamöter från tidigare år.

Valberedningen presenterade sina förslag till ledamöter:

Irén Johansson                    2 år

Annika Bohm                       2 år

Per-Olof Johansson           2 år

Ingegerd Ask                        1 år

Mattias Stenros                  1 år

Årsmötet beslutade att välja ovanstående till ledamöter till styrelsen.

c)       en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

Valberedningen presenterade sitt förslag till suppleant: Sabina Sjödin

Årsmötet beslutade att välja Sabina Sjödin till suppleant.

d)      en revisor för en tid av två år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor: Anders Karlsson

Årsmötet beslutade att välja Anders Karlsson till revisor på två år.

e)      en revisor suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorsuppleant: Titti Hadders Lindahl

Årsmötet beslutade att välja Titti Hadders Lindahl till revisorsuppleant för 1 år.

f)        två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

Förslag till ledamöter i valberedningen presenterades: Leif Gustavsson, Curt Johansson (sammankallande).

Årsmötet beslutade att välja Leif Gustavsson och Curt Johansson, med Curt som sammankallande, till ledamöter i valberedningen för ett år.

g)       ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Förslag till ombud att representera föreningen presenterades: Göran Eriksson

Årsmötet beslutade att välja Göran Eriksson till ombud.

§ 13 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. 

(Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.)

Årsmötet beslutade att godkänna Mattias Stenros som medlem i klubben.

Vissa av klubbens stadgar kan eventuellt anses något förlegade. Årsmötet uppdrog till styrelsen att se över klubbens stadgar till nästa årsmöte.

Frågan väcktes om vilken typ av verksamheter klubben skulle kunna bibehålla och utveckla framöver. Rörelse och träningsverksamhet är klubbens kärnverksamhet, förslag till nya verksamhetsgrenar kan vara cykling, vandring, terränglöpning, orientering för barn mm.

 

Ordförande gick igenom sammanställningen av arbetsområden för klubbens administration och anläggningar. Styrelsen ser gärna att alla tar en funderare och skriver upp sig på något ansvarsområde. Listan kommer att hänga på anslagstavlan i klubbstugan.

 

 

Ordförande Göran tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Sekreterare                                                                    Justerare

 

 

_____________________                                             ______________________

Ingegerd Ask                                                                   Annika Bohm

 

 

Ordförande

 

 

_______________________

Göran Eriksson

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skribent: Camilla Eriksson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Nynäs IK - Friidrott
Solbuska 1
61199 Tystberga

Kontakt:
Tel: 0707973001
E-post: This is a mailto link

Se all info

Doping.png


webb-bild-rfsisu.png